คณิตศาสตร์ ม.5 อนุกรมเรขาคณิต

อนุกรมเรขาคณิต

อนุกรมเรขาคณิต คือ ผลบวกของลำดับเรขาคณิต อนุกรมมี 2 ชนิด คือ

1. อนุกรมจำกัด คือ อนุกรมที่เกิดจากลำดับจำกัด
ถ้า a1, a2, ... an เป็นลำดับจำกัด ดังนั้น a1 + a2 + ... an เป็นอนุกรมจำกัด
2. อนุกรมอนันต์ คือ อนุกรมที่เกิดจากลำดับอนันต์
ถ้า a1, a2, ... เป็นลำดับอนันต์ ดังนั้น a1 + a2 + ... เป็นอนุกรมอนันต์

สูตรของอนุกรมเรขาคณิต

a1 + a1r + a1r2 + a1r3 + ... + a1rn - 1 + ...

สูตรผลบวก n พจน์แรกมี 3 สูตร คือ
สูตรอนุกรมเรขาคณิตcomments