คณิตศาสตร์ ม.5 ลำดับและอนุกรม ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)