คณิตศาสตร์ ม.5 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม คำถามและความรู้เพิ่มเติม (1)