คณิตศาสตร์ ม.5 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตัวอย่างข้อสอบในบทเรียนนี้ (1)